Stadgar mm


Håbo Hembygdsförening


Stadgar i enlighet med Sveriges Hembygdsförbunds riktlinjer.
 §1 Namn, verksamhetsområde
Föreningens namn är Håbo Hembygdsförening och föreningen är medlem i Upplands
Fornminnesförening och Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.
Medlem i vår förening är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges Hembygdsförbund och har
rätt att deltaga i Sveriges Hembygdsförbunds årliga riksstämma.
Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Håbo Kommun.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig förening med syfte som framgår av
paragraf 2, Ändamål.
§2 Ändamål
Hembygdsrörelsen vilar på de ideologiska grundpelarna humanism, demokrati, solidaritet och
kulturarv.
Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö.
Vår förening ska i detta syfte arbeta för:
att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv
fördjupas och förs vidare till kommande generationer
att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för
alla
att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med
samhällsförändring
att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
att bevara och sprida minnet av Jan Fridegård och hans författarskap samt kunskap om
statarnas livs- och arbetsvillkor
Arbetet inom hembygdsrörelsen inbegriper alla hembygder. Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma
utgör en samlingspunkt för det gemensamma arbetet.
§3 Föreningens verksamhet
Håbo Hembygdsförenings verksamhet ska sträva till:
att samarbeta med kommunens organ och inom verksamhetsområdet arbetande föreningar
att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som ökar kunskapen om bygden, dess natur och
historia
att vidareutveckla samarbetet med andra kulturföreningar
2
att granska och påverka utbyggnadsplaner så att kulturarv och miljöer bevaras i så stor utsträckning
som möjligt till kommande generationer
att driva och fortlevande utveckla Fridegårdsmuseet Statare och Hembygd
att det är och förblir ett levande minne av Jan Fridegård och visa statarnas livs- och arbetsvillkor för
nuvarande och kommande generationer samt utveckla och anordna utställningar av olika slag och
teman
att bedriva kulturhistorisk forskning och därmed fördjupa, dokumentera och sprida kunskap om det
lokala kulturarvet. Tiden för forskningen kan omfatta 1600-1900 talen, dock med tonvikt på 1800-
talet och första delen av 1900-talet
§4 Föreningens organisation
Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är intresserade av att
på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen.
Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.
§5 Medlemsmöten
Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor och ger
historisk information.
Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras och besluts i dessa fattas,
under förutsättning att de ärenden som ska behandlas angivits i den kallelse som ska vara
medlemmarna tillhanda i god tid före mötet.
§6 Medlemskap
Person som delar föreningens värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter
det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där
person inte delar föreningens grundsyn.
Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på annat
sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.
Eventuella förmåner till stödjande medlemmar beslutar styrelsen om.
Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag från
styrelsen, utses till hedersledamot.
Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.
§7 Avgifter
Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte. Den som inträder
som medlem efter 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret.
3
Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställes av
föreningens styrelse.
Hedersledamot är befriad från avgift.
§8 Lokalt samarbeta
Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller
med föreningens eller gagnar dess sak.
Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse, som också
beslutar om föreningens representation.
§9 Ordinarie årsmöte
Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöter i föreningens styrelse.
Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
Ledamöter i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Skriftlig kallelse till årsmötet tillställes medlemmarna senast två veckor före mötet.
Årsmötet utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om två ledamöter.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
b. Val av årsmötesfunktionärer:
mötesordförande
mötessekreterare
två protokolljusterare och tillika rösträknare
c. Fastställande av dagordning
d. Årsredovisning
verksamhetsberättelse
bokslut
fastställande av resultat- och balansräkning
föredragande av revisorernas berättelse
frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
e. Val av:
ordförande för nästa verksamhetsår
halva antalet ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
halva antalet ersättare de nästkommande två verksamhetsåren
två revisorer för nästkommande verksamhetsår
ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte
valberedning om två ledamöter
f. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
g. Fastställande av avgifter till föreningen
Fråga utöver dem som återfinns på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning kan diskuteras
av årsmötet. Ev. beslut i sådana frågor överlämnas till styrelsen för utredning.
4
Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara
föreningens styrelse tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över
motionerna. I yttrandet ska återfinnas till eller avstyrkan av motionen och motiv för ställningstagandet.
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Begärs votering
vid personval ska denna ske genom sluten votering.
§10 Extra årsmöte Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst
20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.
Kallelse till extra årsmötet ska ske minst 30 dagar före mötets hållande.
Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.
§11 Föreningens styrelse Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets
beslut.
Härutöver åligger det styrelsen:
att svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de
föreskrifter som kan gälla för influtna medel
att till riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet lämna uppgifter dessa begär.
Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för
föreningens verksamhet.
Föreningens styrelse ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och minst fyra
övriga ledamöter, vilka samtliga väljs vid årsmötet.
Antal ersättare ska vara minst två.
Mandattiden för ordförande är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa
utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer och myndigheter.
Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden.
Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.
Föreningens styrelse beslutar om ersättarnas deltagande i sammanträden, dock att ersättare alltid ska
kallas när ordinarie ledamot har förfall.
Föreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av styrelsen
fastställd delegationsordning.
Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska utgöra mindre än hälften av antalet ledamöter i styrelsen.
5
Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper och
dylikt.
Föreningens styrelse ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår.
Sammanträden ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.
Kallelse till sammanträde ska utsändas i god tid.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.
Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.
Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av två personer i förening utsedda av styrelsen.
Teckning av föreningens postgiro fastställes av styrelsen.
Av föreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller
under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.
§12 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer
och två ersättare för dessa.
Styrelsen ska senast den 31 januari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska
ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.
Revisorerna ska i god tid till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av
ansvarsfrihet att framlägga vid föreningens årsmöte.
§13 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte, men ska behandlas på ett
föreningsmöte som föregår årsmöte.
§14 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag
och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie
årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet.
Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.
Vid upplösning av föreningen ska dess tillgångar och inventarier tillfalla organisation i enlighet med
styrelsens beslut samt arkivmaterial tillfalla folkrörelsearkivet,