Håbo Kulturhistoriska Förening

Håbo Kultur o Hembygdsförening, består av två sammanslagna föreningar. Dels Håbo KulturHistoriska Förening, -dels Håbo Hembygdsförening. Sammanslagningen beslutades på årsmötet 2009 och gäller från 1 januari 2009.


Här följer lite historia och bakgrund från dessa båda föreningar. Först Håbo Kulturhistoriska förening, där-efter följer Håbo Hembygdsförening.


Håbo Kultur-Historiska Förening


-en förening som bildades 1996 med syftet att vid sidan om Hembygdsföreningen i Håbo bedriva lokalhistorisk forskning samt att dokumentera och sprida information om människor och händelser i vår kommun i äldre tider.


Varför?


Peter Nilsson har förklarat det på följande sätt; "Männi-skorna före oss var en del av det underliga samman-hang som har skapat och format världen av idag.


Historien lär oss alltid något om oss själva, om nuet och varför allting blev som det blev. Vi kan aldrig vara likgiltiga för att de fanns där. Nu tätnar folkhavet längs världens bygator. Vi bröt upp från våra byar, men hela vår jord är bara en liten by i universum."


Resultaten av vår forskning lägger vi ut under rubriken Historia. Dessutom kommer en del av materialet att finnas till försäljning.


Föreningens namn är Håbo Kulturhistoriska Förening och som sådan medlem i Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund.


Föreningens geografiska verksamhetsområde är Håbo Kommun.


Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare; humanism, demokrati och solidaritet och rörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö.


Enligt våra stadgar ska föreningen bedriva kultur-historisk forskning och därmed fördjupa, dokumentera och sprida kunskap om det lokala kulturarvet. Tiden förforskningen kan omfatta 1600-1900-talen, dock med tonvikt på 1800-talet och första delen av 1900-talet.


Efterhand som vi anser oss ha tillräckligt och lämpligt material för att skildra ett visst område av äldre leverne i kommunen, kommer det att redigeras, sammanställas och mångfaldigas samt publiceras på hemsidan.


Sedan hösten 2004 bedriver intresserade medlemmar även släktforskning, bl a i form av gemensamma träffar, vid vilka vi hjälper varandra och utbyter erfarenheter.


Föreningen består av röstberättigade medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete. En gång i månaden har vi föreningsträffar, till vilka, som regel, föreläsare inbjudes.


Föreningen har till uppgift att vårda och synligöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig     grund för ett gott liv.Hembygdsföreningen skall därför arbeta för:


att kuskap och känsla för hembygdens kultur- och natur arv fördjupas och förs vidare till kommande generation.


att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängligen för alla.


att värna om kulturarv, miljöer, traditioner och hävvunnen sed i samband med samhällsförändringar.


att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.


att bevara och sprida minnet av Jan Fridegård och hans författarskap samt kunskap om statarnas livs- och arbetsvillkor.
 

Lite föreningshistorik skrivet av Thure Blixt.


Håbo Härads Hembygdsförening bildades 19 mars 1967.


Initiativtagare var bl a:


-Erik Hermansson, konstnär, tecknare, f. 171203, d. 761112. Erik var en stor hembyggdskämpe. I sitt yrke ritade han bl a. c:a 800 karikatyrer på Gunder Hägg för idrottsbladet, och var ständigt medarbetare i tidningen OBS. Andra kända karikatyrer är Greta Garbro, Adolf Hitler och boxarna Floyd Patterson & Ingemar Johansson.


- Örjan Armfeld-Hansell, redaktör & fotograf på "Sweden Illustrated", tidning för ambassader och beskick-ningar. Utgav Bärboken. Gjorde också korsningen "Smulgubben", en jordgubbe med smultronsmak. f. 201003, d. 701003. Andra medarbetare var exempelvis baron Rutger von Essen på Skokloster, greve Gösta Bonde på Katrinedal, Gunnar Tiblom på Wii och kamrer Gösta Kendel på Upplandsbanken.